Baby Ava //在工作室

当宝贝Ava是几周大的时候,我拍下了这个华丽的小家庭 - 她早些时候到了,所以特别小心。  

我喜欢捕捉夫妻成为一个新家庭的珍贵 - 我拍摄了卡西安和唐的 wedding day 一段时间后,我真的很可爱,让他们成为父母。

 

 Baby Ava //在工作室  Baby Ava //在工作室  Baby Ava //在工作室  Baby Ava //在工作室  Baby Ava //在工作室  Baby Ava //在工作室  Baby Ava //在工作室  Baby Ava //在工作室