Kim和Summer //在工作室

几年前,我拍摄了Kim在博世葡萄酒庄园的美丽婚礼,现在她是夏天最可爱的女婴的妈妈。 

我安排了头发和化妆艺术家去她家,以便她夏天可以放松一下,然后他们在我的工作室遇见了我的拍摄。我只是崇拜母亲和这个年龄龄的婴儿。他们的小个性开始发展,他们是如此可爱。想象一下,当她年纪较大时,这些图像的肥沃是多么珍贵。让宝宝的美丽形象很可爱,但是为您的孩子们身份存在着惊人的照片。

Kim和Summer //在工作室 Kim和Summer //在工作室 Kim和Summer //在工作室 Kim和Summer //在工作室 Kim和Summer //在工作室 Kim和Summer //在工作室 Kim和Summer //在工作室 Kim和Summer //在工作室 Kim和Summer //在工作室 Kim和Summer //在工作室 Kim和Summer //在工作室 Kim和Summer //在工作室 Kim和Summer //在工作室 Kim和Summer //在工作室 Kim和Summer //在工作室 Kim和Summer //在工作室