Anita,Terje和Family // Muizenberg Beach

Anita和Terje从挪威来到挪威,以满足他们的第三张采用的孩子,乔尔,并带回他的家庭来完成家庭。 在这个肖像拍摄的时候,他刚刚拍了几天,他已经刚刚适合完美。 这些孩子们漂亮地拍照。   

 Anita,Terje和Family // Muizenberg Beach Anita,Terje和Family // Muizenberg Beach Anita,Terje和Family // Muizenberg Beach Anita,Terje和Family // Muizenberg Beach Anita,Terje和Family // Muizenberg Beach Anita,Terje和Family // Muizenberg Beach Anita,Terje和Family // Muizenberg Beach Anita,Terje和Family // Muizenberg Beach Anita,Terje和Family // Muizenberg Beach Anita,Terje和Family // Muizenberg Beach Anita,Terje和Family // Muizenberg Beach Anita,Terje和Family // Muizenberg Beach Anita,Terje和Family // Muizenberg Beach Anita,Terje和Family // Muizenberg Beach Anita,Terje和Family // Muizenberg Beach Anita,Terje和Family // Muizenberg Beach Anita,Terje和Family // Muizenberg Beach Anita,Terje和Family // Muizenberg Beach Anita,Terje和Family // Muizenberg Beach Anita,Terje和Family // Muizenberg Beach Anita,Terje和Family // Muizenberg Beach