Sandra,Gerard,Lulu-Anabel和Jenna Rae

我喜欢看这个家庭从杰拉德和桑德拉长到其中4个家庭。 当我们这样拍摄时,珍娜rae只是7天。 没有什么比新的生活更珍贵和思想令人难以置信。 谢谢你们让我进入你的家来见证这些惊人的时刻。

 Sandra,Gerard,Lulu-Anabel和Jenna Rae Sandra,Gerard,Lulu-Anabel和Jenna Rae Sandra,Gerard,Lulu-Anabel和Jenna Rae Sandra,Gerard,Lulu-Anabel和Jenna Rae Sandra,Gerard,Lulu-Anabel和Jenna Rae Sandra,Gerard,Lulu-Anabel和Jenna Rae Sandra,Gerard,Lulu-Anabel和Jenna Rae Sandra,Gerard,Lulu-Anabel和Jenna Rae Sandra,Gerard,Lulu-Anabel和Jenna Rae Sandra,Gerard,Lulu-Anabel和Jenna Rae Sandra,Gerard,Lulu-Anabel和Jenna Rae Sandra,Gerard,Lulu-Anabel和Jenna Rae Sandra,Gerard,Lulu-Anabel和Jenna Rae Sandra,Gerard,Lulu-Anabel和Jenna Rae Sandra,Gerard,Lulu-Anabel和Jenna Rae Sandra,Gerard,Lulu-Anabel和Jenna Rae Sandra,Gerard,Lulu-Anabel和Jenna Rae Sandra,Gerard,Lulu-Anabel和Jenna Rae Sandra,Gerard,Lulu-Anabel和Jenna Rae Sandra,Gerard,Lulu-Anabel和Jenna Rae