Lutasha //在工作室

这位女士刚刚欣赏照片,刚刚流出她。

经历了一个压力的离婚后,Lutasha联系了我作为自己和她的力量的庆祝活动,并在结婚后恢复了自己的感觉。在她的生命中标记一个新的和惊人的章节的开始。 

她进入了我的工作室,让她的头发和化妆完成,带来了一些不同的服装来玩。她还带来了一些泡沫作为她内心的孩子的代表......而且我认为它的工作如此美妙!

Lutasha //在工作室 Lutasha //在工作室 Lutasha //在工作室 Lutasha //在工作室 Lutasha //在工作室 Lutasha //在工作室 Lutasha //在工作室 Lutasha //在工作室 Lutasha //在工作室 Lutasha //在工作室 Lutasha //在工作室 Lutasha //在工作室 Lutasha //在工作室 Lutasha //在工作室 Lutasha //在工作室 Lutasha //在工作室 Lutasha //在工作室 Lutasha //在工作室