zanele //在工作室

几个星期前,Zanele在我的工作室进入了我的工作室,才能进行一个纵向的肖像会话。 当所有女性所做的那样,她告诉我,她不是很镜法,但我认为图片为自己说话 - 她很华丽。   她希望在服装和衣柜方面非常简单的拍摄......而且她完全震撼了它。  

Delaney Siebert. 用她的化妆做了一份美好的工作。  

 zanele //在工作室  zanele //在工作室  zanele //在工作室  zanele //在工作室  zanele //在工作室  zanele //在工作室  zanele //在工作室  zanele //在工作室  zanele //在工作室  zanele //在工作室  zanele //在工作室